Card image
غربال کیفیت زندگی و علایق شغلی کارکنان توزیع برق زنجان

ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت روزافزون، به اطلاع می رساند که آزمون حاضر به منظور غربال دوره ای طب کار، جهت ارزیابی کیفیت زندگی، علایق شغلی و استرس های مرتبط با شغل شما طراحی شده است. خواهشمند است سئوالات را به دقت بخوانید و نزدیک ترین گزینه در مورد خودتان انتخاب کنید. از آنجا که این آزمون پاسخ درست و غلط نداشته، و زمان بندی مشخصی دارد، لطفاً در حداقل زمان ممکن به سئوالات پاسخ دهید. واحد ارزیابی صنعتی سازمانی آتابای زنگان

Card image
غربال بهداشت روانی کارکنان توزیع برق زنجان

ضمن تشکر از اجرای آزمون کیفیت زندگی و علایق شغلی، در این آزمون وضعیت بهداشت روانی شما مورد سنجش قرار می گیرد. با توجه به اینکه نتیجه ارزیابی در اختیار خودتان قرار می گیرد، خواهشمند است، سئوالات مربوطه را به دقت بخوانید و نزدیکترین پاسخ به حالات خودتان را انتخاب کنید. در این آزمون هم پاسخ درست و غلط وجود ندارد و مدت زمات انجام آزمون محدود می باشد. مجدداً از مسئولیت پذیری شما در پاسخگویی به همه سوالات سپاسگزاریم. واحد ارزیابی صنعتی سازمانی آتابای نگان