Card image
تست سبک های یادگیری (VAK)

این تست برای سنجش روشها و سبک های ی یادگیری افراد مختلف طراحی شده است. جوابی را انتخاب کنید که به طورکلی رفتار شما را مشخص می کند.

تست مهارتهای مطالعه دانشجویان

برای اینکه خود را به عنوان یک یادگیرنده، بیشتر بشناسید، لازم است شناخت بیشتری از مهارتهای مطالعه خود کسب کنید. این تست کوتاه، ابزاری برای سنجش مهارتهای مطالعه شما می باشد. لطفاً 1-هر جمله را با دقت بخوانید،به آن فکر کنید و صادقانه جواب دهید. 2- گزینه مناسب را با توجه به وضعیت کنونی خود انتخاب کنید. در پایان وضعیت مهارتهای مطالعه شما نشان داده خواهد شد.