Card image
تست رضایت شغلی

روانشناسان بر این باورند که افراد نه تنها از نظر هوشی متفاوت هستند بلکه هریک استعداد و شایستگی گوناگونی برای مشاغل مختلف دارند. با درنظرگرفتن این امر، آزمونهایی طراحی گردید تا افراد با استفاده از آنها شغل مناسب خود را بیابند. یکی از پرسشنامه های استاندارد برای شناخت تناسب شغل با خصوصیات افراد، این تست می باشد که در قالب 29 سئوال به شما کمک می کند تا علایق شغلی خود را شناسایی کنید. ضمناً در همین سایت تستهای شغلی دیگری هم وجود دارند که در شناخت میزان تناسب محیط های شغلی مختلف با شخصیت شما می توانند کمک کننده باشند.