تست هوش ریون (Raven)

این تست در قالب 36 تصویر 6 گزینه ای سطح هوش کلی شما را می سنجد.در این تست بخشی از تصویر حذف یا جابجا شده است. شما گزینه درست منطبق با تصویر را پیدا کرده و پاسخ درست را مشخص می کنید.

مشاهده